ศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ กรมการค้าภายใน     
   


ÅӴѺÃкºURL
1  ระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า  http://competserver/dev60html/compet.htm
2  ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบและปฏิบัติการและฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค  http://transport.dit.go.th/oper/login.aspx
3  ระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงิน  http://10.1.0.111
4  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  http://otcc.dit.go.th
5  ระบบงานและระบบฐานข้อมูลตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  http://agri.dit.go.th/web_dit_main/home/index.aspx
6  ระบบตลาด คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น  http://mwsc.dit.go.th
7  ระบบแผนงานและสารสนเทศ (ระบบงานชั่งตวงวัด)  http://cbwm.dit.go.th
8  ระบบฐานข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค  https://cons.dit.go.th/price
9  ระบบคาดการณ์เตือนภัยสินค้าเกษตร  http://fowsa.dit.go.th
10  ระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค  http://www.dit.go.th/
11  เว็บกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ  http://www.dit.go.th
12  สถิติราคาสินค้า  http://trade.dit.go.th/pricestat/input_price.asp
13  โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลตลาดนัดชุมชน  http://ict.dit.go.th/plaza
14  ราคาขายส่งมันสำปะหลัง หัวมันสด ณ โรงแป้งเชื้อแป้ง 25%  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITCassava
15  ราคาขายส่งผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITPalm
16  ราคาขายส่งข้าวโพดไซโล  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITcornSilo
17  ราคาขายส่งข้าวโพดโรงงานอาหารสัตว์  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITcornFeeds
18  ราคาขายส่งน้ำมันปาล์มดิบ เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITPalmA
19  ราคาขายส่งน้ำมันปล์มดิบ เกรด B (น้ำมันรวม)  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITPalmB
20  ราคาขายส่งถั่วเหลือง  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITSoybean
21  ราคาขายยางแผ่นรมควัน  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITRubberSmoked
22  ราคาขายยางแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาเกษตรขายได้ จังหวัดสงขลา  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITRubberRawFarmer
23  ราคาขายยางแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาตลาดกลาง จังหวัดสงขลา  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITRubberRawMarket
24  ราคามันเส้น ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จังหวัดชลบุรี  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITCassavaDeliver
25  ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี จังหวัดสุพรรณบุรี  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITSeedRain
26  ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง จังหวัดสุพรรณบุรี  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITSeedSummer
27  ราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1  http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=statDITJasmineRice
28  ระบบการเตรียมข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์  http://convert.moc.nic.go.th
29  ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์  http://report.moc.nic.go.th
30  ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  http://report.nic.go.th
31  บริหารจัดการระบบสถิติ  http://portal.nso.go.th
32  ระบบรายงานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า  http://datacenter.dit.go.th/
33  ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ(DOC)  http://www.dit.go.th/ditdoc/
34  เว็บไซต์ Thailand National Single Window  http://www.thainsw.net
35  ระบบฐานข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการ กรมการค้าภายใน  http://ict.dit.go.th/kpi/
36  ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล  http://10.1.0.74:8080/evaluation/
37  การเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ สำหรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (NSW)  http://www.thainsw.net
38  ระบบสำนักงานจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ E-Learning)  http://elearning.dit.go.th
39  Web Portal MOC  http://opsportal.moc.go.th/
40  ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ข้าวใหม่)  http://it.dit.go.th
41  ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  http://it.dit.go.th
42  ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่)  http://it.dit.go.th
43  มันเส้นราคาซื้อขายในประเทศ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้า จังหวัดอยุธยา)  http://it.dit.go.th
44  โปรแกรมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อกรมการค้าภายใน  http://it.dit.go.th/eSurvey
45  มันเส้นราคาซื้อขายในประเทศ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้า จังหวัดชลบุรี)  http://it.dit.go.th
46  น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ  http://it.dit.go.th
47  น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (ปาล์มออยล์)  http://it.dit.go.th
48  ระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  10.1.0.200
49  ระบบฐานข้อมูลธงฟ้า  thongfah.dit.go.th
50  ระบบสำรองข้อมูล (Backup System)  http://dit2.ad.dit.go.th
51  เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  http://it.dit.go.th/exchange
52  อุปกรณ์เครือข่าย  http://it.dit.go.th/network
53  ระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  http://it.dit.go.th/logtraffice
54  ระบบบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ กรมการค้าภายใน  http://it.dit.go.th/eManageIt
55  ระบบฐานข้อมูลการสำรวจร้านค้าปลีกค้าส่ง  http://it.dit.go.th/eSurveyTrade
56  ระบบการกรอกแบบบันทึกการเข้าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://ict.dit.go.th/appma
57  ระบบทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กรมการค้าภายใน  http://it.dit.go.th/eManageIt/Form/User

  
พัฒนา โดย พ.อ.อ.วิสูตร แสนคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์